counter free hit unique web Jump to content

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů
Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají na stránky ybo.cz se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace
Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

YBOCZ, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švýcarsko, kontaktní e-mail: kontakt.ybocz@gmail.com

(společně dále též „YBOCZ“ nebo „my“),

1. YBOCZ správcem osobních údajů
YBOCZ vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Webnode.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Webnode zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních a platebních formulářů na našich stránkách.

YBOCZ zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém YBOCZ nebo navštíví naše webové stránky: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

2. YBOCZ zpracovatelem osobních údajů
YBOCZ poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému YBOCZ, a to na serverech YBOCZ. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje YBOCZ jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel (YBOCZ) Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? YBOCZ neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech YBOCZ, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
YBOCZ nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které YBOCZ využívá;
společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
společnosti, poskytující platební služby;
společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu kontakt.ybocz@gmail.com

Poslední úpravy 1.prosince 2018.

Ybo - Kupóny, slevy, soutěže, YBOCZ, Praha, , 10000

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.